Өвөр Монголын Зуу Уд аймагт малчдын бэлчээр нутгыг хуриан авч байна

Comments