Posts

Өвөр Монголын Зуу Уд аймагт малчдын бэлчээр нутгыг хуриан авч байна

Арван дөрөвдүгээр удааны "Чингис хааны дахил" мэдэгдэл

Тэр үед үнэхээр сайхан байла

Өвөр Монголын Үхай хот

Өвөр Монгол

Өвөр Монголын Хянган аймаг